Киюді үйрену

Киюді үйрену

А-яқ киімді ки, аяққа ки, аяққа ки,
А-яқ киімді ки, аяққа ки, аяққа ки,
Аяқкиімді ки, сыртқа кеттік,
Тезірек, тезірек, тез-тез, тезірек!

 

Күр-те-шені ки, үстіңе ки, үстіңе ки,
Күр-те-шені ки, үстіңе ки, үстіңе ки,
Үстіне ки, сыртқа кеттік,
Тезірек, тезірек, тез-тез, тезірек!

 

Мой-ның-ды ора, шарфпен ора, шарфпен ора,
Мой-ның-ды ора, шарфпен ора, шарфпен ора,
Ора мойныңды, сыртқа кеттік,
Тезірек, тезірек, тез-тез, тезірек!

 

Ба-сы-ңа ки, тұмақты ки, тұмақты ки,
Ба-сы-ңа ки, тұмақты ки, тұмақты ки,
Тұмақты ки, сыртқа кеттік,
Тезірек, тезірек, тез-тез, тезірек!

 

А-я-қкиімді ки, күртеше ки, шарф ора және тұмақ ки,
Тезірек, тезірек, тез-тез, тезірек!